ذهن آگاهی از نظر مفهومی با لیمو ترش رقیق می شود

همچنین نگران این است که ذهن آگاهی از نظر مفهومی رقیق می شود تا به مردم کمک کند تا با ساختارها و سبک زندگی مرتبط با نئولیبرالیسم کنار بیایند تا اینکه تأثیر آنها را از طریق لیمو ترش صادراتی آگاهی عمیق تر به چالش بکشند (Farias & Wikholm 2015, Reveley 2016).
این مقاله با تعمیق تعدادی از موضوعات لیمو ترش سه فصل مفهومی، روش شناختی و اجرایی به دنبال پاسخگویی و گسترش بحثی است که در این مجله توسط هایلند (2016) آغاز شده است.
وجه مشترک زیادی دارد، اما به دنبال آن است که بحث را با مشکل‌ساز کردن کارکردی که غالباً بدیهی تلقی می‌شود مدرسه و رابطه آن با ذهن‌آگاهی ایجاد کند.
استدلال خواهد شد که بررسی دقیق تعاریف لیمو خشک ورقه ای ذهن آگاهی اعمال شده در محیط های آموزشی ضروری است.
این مقاله به عنوان راهی برای شناسایی مسیر احتمالی آینده، از فراخوانی برای آموزش متفکرانه‌تر حمایت می‌کند، به طوری که ذهن آگاهی به‌جای بازتولید فرهنگی، به‌عنوان وسیله‌ای برای دگرگونی فردی و اجتماعی قرار می‌گیرد.
این مقاله با این استدلال به پایان می‌رسد که ذهن آگاهی باید به عنوان یک روش جمعی برای حضور در یک مدل انسان‌گرایانه از مدرسه (ذهن‌آگاهی به عنوان آموزش) با لیمو ترش خشک شیرازی محوریت تجربه اول شخص، خودشناسی عمیق، اخلاق و عاملیت به جای شیوه‌ای فردی شکل بگیرد.
چنین نظریه‌پردازی برگرفته از تعدادی از نویسندگان است، به‌ویژه ارگاس (2015، 2017، 2018a) که اخیراً (Ergas 2018b) نیز شروع به بیان تمایزات مشابه بین شیوه‌های ذهن آگاهی در آموزش کرده است، اگرچه مفهوم ذهن آگاهی به عنوان آموزش در اینجا معرفی می‌شود.
 • منابع:
  1. Lemon Juice to Poison
 • تبلیغات: 
  1. چه زمانی طول می کشد تا سوخت فسیلی جایگزین شود؟
  2. چرا اسکوتر مثل خودرو استارت می خورد؟
  3. با اسب تک شاخ به رویاهات سفر کن!
  4. توپ فوتبال رباتیکی که فوتبالیستها را به دردسر انداخت!!